Chicken Katsu Bento $7.99

Chicken Katsu, California Maki 2pcs, Inari, Shinko Maki 2pcs & Salad