Chicken Katsu $1.85

Delicious chicken katsu topped with katsu sauce.