Shrimp Tempura Maki $6.25 (8pcs)

A shrimp tempura maki garnished with lettuce, teriyaki sauce and sesame seeds.